• سایت رهبری
 • سایت ریاست جمهوری
 • پایگاه اطلاع رسانی دولت
منو

  منابع طبیعی

        بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع
    مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
                                                                                      

   
  تاريخچه و اهداف بخش تحقيقات منابع طبيعي


  بخش تحقيقات منابع طبيعي مركزتحقيقات كردستان درسال 1349 تاسيس شده است. اين بخش زماني بعنوان هسته مركزي تحقيقات منطقه زاگرس شمالي، تحقيقات منابع طبيعي استانهاي لرستان ، كرمانشاه ، ايلام و كردستان را هدايت مي نمود و در سال 70 تنها بخش تحقيقاتي مركزتحقيقات منابع طبيعي واموردام كردستان بود. انجام تحقيقات كاربردي در جهت بهبود وضعيت جنگلها و مراتع ، تعيين توان توليد علوفه در مراتع وموجودي چوب جنگل در هكتار، تعيين رويش ساليانه ، تغييرات درتركيب پوشش گياهي در جهت افزايش گونه هاي با ارزش مرتعي ،تعيين ارزش اقتصادي بالقوه وبالفعل مراتع در شرايط مختلف اكولوژيك ، معرفي گونه هاي مناسب براي اصلاح واحياي مراتع ، اجراي برنامه هاي مديريت مراتع وجنگلها ، كاهش وكنترل خسارات ناشي از آفات وبيماريها وعلف هاي هرز، استفاده وبهره برداري اقتصادي از ميكروارگانيسم ها وحشرات مفيد، جمع آوري وشناسائي ، اهلي كردن وبررسي عصاره گياهان دارويي ومعطر ايران ، جلوگيري از تخريب پوشش گياهي وانقراض نسل بسياري از گونه ها ، رفع موانع مربوط به تكثيرگونه هاي گياهي ، افزايش توليد چوب صنوبر وايجاد اشتغال وكاهش فشار بر روي جنگلهاي طبيعي از جمله اهداف بخش به­حساب مي آيد. درحال حاضر اين بخش داراي زير بخش­هاي تحقيقاتي :جنگل ، مرتع ، گياهشناسي وگياهان داروئي ،صنوبر و درختان سريع الرشد و  ايستگاه­هاي تحقيقاتي گاران ، زاله وكچله كامياران مي باشد.

    

  بخش داراي 12 نفر پرسنل شامل : 4 نفر عضو هيات علمي ، 5 نفر كارشناس ارشد، 2 نفر كارشناس ، يك نفر تكنيسين مي باشد.

  1– فعاليت زير بخش جنگل

  مطالعات مربوط به جنگل شناسي ، پرورش جنگل ، جنگلداري ، بررسي رويش قطري برخي از گونه هاي جنگلي بررسي عمق كاشت بذر بلوط و بررسي سازگاري برخي از سوزني برگان در جنگل­هاي زاگرس شمالي، جنگلكاري با درختان چند منظوره در مناطق نيمه خشك وبررسي روشهاي مختلف كشت ، بررسي فنولوژي گونه هاي جنگلي از جمله فعاليتهاي در دست اجراي اين زير بخش است .

   

  2 – زير بخش گياه­شناسي و گياهان دارويي
  گسترش مطالعات فلورستيك، تهيه فلور استان، حفظ منابع ژنتيكي وبرنامه ريزي جهت حفاظت از گياهان نادر ودرمعرض خطر ، مطالعه گياهان دارويي، اسانس دار و بررسي خصوصيات اكولوژيكي گياهان اسانس دار و معطره از جمله فعاليتهاي گروه مذكور است. جمع‌آوري و شناسايي فلور استان يكي از مهمترين طرحهاي اين گروه ميباشد كه در طي دو فاز نمو نه ‌هاي زيادي از گونه ‌هاي گياهي در استان جمع‌آوري، شناسايي و در هرباريوم بخش نگهداري شده‌اند.

   

  3- زير بخش مرتع
  بررسي تاثير شيوه هاي مديريتي در حفظ واحياي مراتع ، تحقيق درزمينه هاي مختلف اگرونومي ، ايجاد تعادل دام ومرتع و بهترين نظام بهره برداري از مراتع با توجه به شرايط اجتماعي حاكم بر هر منطقه، ارزيابي مراتع و تعيين توان توليد بالقوه و بالفعل آنها ، وارائه سيستم هاي مناسب براي حفاظت ، احياء وبهره برداري پايدار از مراتع از عمده فعاليتهاي گروه مرتع ميباشد.

   

   

  4-زير بخش صنوبر و درختان سريع الرشد
  فعاليت دراين گروه در راستاي افزايش توليد در واحد سطح با معرفي ارقام پرمحصول صنوبر و تعيين ارقام مناسب در بهره برداري كوتاه مدت و بالا بردن سطح زيركشت صنوبر صورت مي پذيرد. احداث خزانه سلكسيون صنوبر، مقايسه ارقام بومي وغير بومي صنوبر وبررسي مقاومت كلنهاي مختلف در مقابل آفات وامراض از مهمترين فعاليتهاي اين زير­بخش به شمار ميرود.

   

   


  رئيس بخش  دکتر ساعدی
  (عضو هیئت علمی)
  رئيس بخش تحقيقات
  جنگل ها و مراتع
  معرفي بخش
  اهداف
  اطلاعات تماس


  اسناد

   معرفی گونه گیاهی جدید (مهندس حسین معروفی)       
                                
  Amygdalus kurdistanica

  Muscari kurdicum

   معرفی رکورد گیاهی جدید (مهندس حسین معروفی)

  Phalaris canariensis و Lotus aegaeus


  همكاران

  عكس


      از  2  

  DOURAN Portal V4.0.4.0

  V4.0.4.0