رئیس مرکز
دکتر محمد حسین سدری


عضو هیئت علمی
و
 رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع استان کردستان


         نمابر مرکز : 33623351-087
          تلفن مستقیم: 33622181-087

پست الکترونیک:sedri_mh@yahoo.com

معرفی علمی: (CV)
6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0