تجاری سازی و انتقال فناوری

تجاری سازی و انتقال فناوری

 

***کتاب دستاورد های قابل تجاری سازی

 

واحد تجاری سازی و انتقال فناوری

تشکیل جلسات  مستمر با روسای بخشهای تحقیقاتی

تعیین نحوه دریافت ارزش -رویالیتی  - قیمت مقطوع یا ترکیب آنها

تعیین روش انتقال -ارزش فناوری - دانش فنی فعالیتهای تجاری شرکتهای دانش بنیان کشاورزی

احصا پروز های تحقیقاتی که قابلیت تجاری دارند

عملییاتی کردن پروزهای تحقیقاتی بصورت تجاری  و عرضه ان در بازار های هدف

شناسایی شرکتهای دانش بنیان کشاورزی در استان و کمک به تشکیل این گونه شرکتها

حمایت و هدایت شرکتهای دانش بنیان کشاورزی در سطح استان در چارچوب ظوابط و مقرارت ابلاغی

 

 اهم فعالیتهای انجام شده :

برگزاری کارگاه آموزشی کار آفرینی سازمانی جهت تبیین ضرورت و اهمیت کار مدرس محمدرضا کیان مسول تجاری سازی مرکز تحقیقات کشاورزی

برگزاری کارگاه کار آفرینی دانش آموختگان کشاورزی مدرس آقای صالحی مقدم ریس مرکز کار آفرینی موسسه علمی کاربردی جهاد کشاورزی

شناسایی - هماهنگی و تجمیع شرکتهای دانش بنیان کشاورزی در سطح استان

عقدقراردادبا شرکت روماک گستر غرب در خصوص فروش محلول قارچ کش طبیعی با استفاده از برند مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان

عضویت در هییت موسسان صندوق حمایت از شرکتهای دانش بنیان کشاورزی در سطح کشور

برگزاری کارگاه آموزشی   تجاری سازی تحقیقات  با هدف تسهیل فرایند انجام کار  مدرس آقای دکتر ولدان مدیر کل انتقال فناوری سازمان تحقیقات کشاورزی

عضویت در کمیته   تولید فراوری بسته بندی و تجاری سازی گیاهان دارویی از کار گروه گیاهان دارویی و طب سنتی ایرانی مستقر در استانداری استان کردستان

شرکت در جلسات کمیته تولید  فرآوری  بسته بندی و تجاری سازی گیاهان دارویی به عنوان دبیر ثبت و ظبط سوابق

شرکت در  سومین جشنواره گیاهان دارویی

شناسایی و هدایت شرکتهای دانش بنیان  کشاورزی فعال در سطح استان جهت عضویت در صندوق حمایت از شرکتهای دانش بنیان کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0