بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع

 


رئيس بخش

دکتر مازیار حیدری

رئيس بخش تحقيقات جنگل ها و مراتع

معرفی علمی (CV)
 همكاران

نام و نام خانوادگی: مازیار حیدری
سمت در بخش:   رئیس بخش-عضو هیات علمی
تاریخ شروع به کار: 1397/05/01
زیربخش تحقیقاتی: جنگل
آخرین مدرک تحصیلی :

دکتری تخصصی - دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری

مرتبه علمی و پایه: استادیار پزوهش پایه 2
تخصص و زمینه پژوهش: جنگل و مدیریت جنگل
آدرس ایمیل: m.haidari@areeo.ac.ir
شماره تماس: 087-33623530  

نام و نام خانوادگی: کاظم ساعدی
سمت در بخش:   عضو هیات علمی
تاریخ شروع به کار: 1384/02/05
زیربخش تحقیقاتی: مرتع
آخرین مدرک تحصیلی :

دکتری تخصصی-دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مرتبه علمی و پایه: استادیار پزوهش پایه 11
تخصص و زمینه پژوهش: اکولوژی و مدیریت اکوسیستم مرتعی
آدرس ایمیل: k.saedi@areeo.ac.ir
شماره تماس: 087-33623530  

نام و نام خانوادگی: بایزید یوسفی
سمت در بخش:   عضو هیات علمی
تاریخ شروع به کار: 1368/11/25
زیربخش تحقیقاتی: صنوبر و درختان سریع الرشد
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی-دانشگاه آزاد
علوم وتحقیقات تهران 
مرتبه علمی و پایه: دانشیار پایه 29
تخصص و زمینه پژوهش: استادیار
آدرس ایمیل: اصلاح نباتات
شماره تماس: 087-33623530  

 

نام و نام خانوادگی: آزاد رستگار
سمت در بخش:   عضو هیات علمی
تاریخ شروع به کار: 1398/09/06
زیربخش تحقیقاتی: گیاهشناسی
آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی - دانشگاه تهران
مرتبه علمی و پایه: استادیار پژوهش پایه 2
تخصص و زمینه پژوهش: تاکسونومی و بیوسیستماتیک گیاهی
آدرس ایمیل: az.rastegar@areeo.ac.ir
شماره تماس: 087-33623530  

 

نام و نام خانوادگی: فرحناز هوشیدری
سمت در بخش:   پژوهشگر
تاریخ شروع به کار: 1369/10/02
زیربخش تحقیقاتی: گیاهان دارویی
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد علوم گیاهی
مرتبه علمی و پایه: مربی
تخصص و زمینه پژوهش: گیاهان دارویی و محصولات فرعی
آدرس ایمیل: f.houshidari@areeo.ac.ir
شماره تماس: 087-33623530  

 

نام و نام خانوادگی: بهروز فانی
سمت در بخش:   پژوهشگر
تاریخ شروع به کار: 1376
زیربخش تحقیقاتی: جنگل
آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد(دانشجوی دکتری ارومیه)
مرتبه علمی و پایه: پژوهشگر (غیر هیات علمی)
تخصص و زمینه پژوهش: جنگل داری و مدیریت جنگل
آدرس ایمیل: b.fani@areeo.ac.ir
شماره تماس: 087-33623530  

نام و نام خانوادگی: شیدا خسروی
سمت در بخش:   پژوهشگر
تاریخ شروع به کار: 1397/01/01
زیربخش تحقیقاتی: جنگل
آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی- دانشگاه لرستان
مرتبه علمی و پایه:
تخصص و زمینه پژوهش: اقتصاد چوب و مسایل اقتصادی اجتماعی جنگل
آدرس ایمیل: khosravisheyda@yahoo.com
شماره تماس: 087-33623530  

نام و نام خانوادگی: فرزاد منصوری
سمت در بخش:   کارشناس تحقیقات منابع طبیعی
تاریخ شروع به کار: 1376/10/17
زیربخش تحقیقاتی: جنگل
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرتبه علمی و پایه: کارشناس
تخصص و زمینه پژوهش: مسئول ایستگاه زاله سنندج
آدرس ایمیل: farzadkentia8153@gmail.com
شماره تماس: 087-33623530

نام و نام خانوادگی: فیروز مردانی
سمت در بخش:   کارشناس
تاریخ شروع به کار: 1374/02/23
زیربخش تحقیقاتی: جنگل
آخرین مدرک تحصیلی : لیسانس
مرتبه علمی و پایه:
تخصص و زمینه پژوهش: جنگلداری
آدرس ایمیل: firouz145@gmail.com
شماره تماس: 087-33623530

 

نام و نام خانوادگی: خالد هدایتی
سمت در بخش:   کمک کارشناس
تاریخ شروع به کار: 1373/01/20
زیربخش تحقیقاتی:
آخرین مدرک تحصیلی :
مرتبه علمی و پایه: دیپلم
تخصص و زمینه پژوهش:
آدرس ایمیل:
شماره تماس: 087-33623530

 

 

معرفی علمی همکاران

معرفی علمی (CV) دکتر بایزید یوسفی

معرفی علمی(CV) دکتر مازیار حیدری

معرفی علمی(CV) مهندس جمال حسنی

معرفی علمی(CV) مهندس حسین معروفی(همکاربازنشسته)

معرفی علمی(CV) مهندس سرکار خانم هوشیدری

معرفی علمی(CV) مهندس سرکار خانم شب بو کفاش

معرفی علمی(CV) مهندس فیروز مردانی

معرفی علمی(CV) مهندس بهروز فانی

معرفی علمی (CV) دکتر آزاد رستگار

 


عكس6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0