رئیس اداره

 

 دکتر بایزید یوسفی

 

عضو هیئت علمی
و

 رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع استان کردستان

 

         نمابر مرکز : 33623351-087
          تلفن مستقیم: 33622181-087

 

پست الکترونیک:

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0