پنج‌شنبه, 17 آذر 1401

مركز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

  • ساعت : ۸:۴۸:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ 
  • کد خبر : ۱۷۴۸۵۴
انتصاب آقای دكتر بایزید یوسفی، رئیس مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان كردستان بعنوان عضو كمیته بهره وری سازمان جهاد كشاورزی استان كردستان
انتصاب آقای دکتر بایزید یوسفی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان بعنوان عضو کمیته بهره وری سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

انتصاب آقای دکتر بایزید یوسفی، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان بعنوان عضو کمیته بهره وری سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، به اسـتناد موضوع ابلاغ دسـتورالعمل اجرایی بند الف ماده 5 قانون برنامه شــشم توسـعه از سوي معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اموراداري واسـتخدامی؛ با عنوان اسـتقرار چرخه مدیریت بهره وري در دسـتگاههاي اجرایی، طی حکمی، از طرف رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، آقای دکتر بایزید یوسفی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، بعنوان عضو کمیته بهره وری سازمان منصوب شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها